กสร. หนุนลูกจ้างกู้เงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ ป้องกันหนี้นอกระบบช่วงเปิดเทอม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะลูกจ้างที่ต้องเตรียมเงินรับช่วงเปิดเทอม กู้เงินผ่านสหกรณ์ ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบ พร้อมชวนนายจ้างจัดตั้งสหกรณ์เป็นสวัสดิการลูกจ้าง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็น ช่วงใกล้เปิดภาคเรียนซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเทอม ค่าเสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียนจึงต้องจัดเตรียมเงินไว้ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ซึ่งอาจทำให้เสี่ยงต่อการเป็นหนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินแก่ผู้ปกครองให้มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่าย ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ กสร. จึงขอสนับสนุนให้กู้เงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ เนื่องจาก เสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า กสร. ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจนอกเหนือจากสวัสดิการรูปแบบอื่น ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการเงินและให้ลูกจ้างมีเงินออม โดยมีเป้าหมายคือปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ และลูกจ้างได้เงินปันผลจากหุ้น ในสหกรณ์และมีเงินสะสมไว้ใช้ในตอนเกษียณอายุการทำงาน ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการที่จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จำนวน 614 แห่ง ทั้งนี้ หากสถานประกอบกิจการใดสนใจจะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน สามารถกู้ยืมผ่านกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 6774 หรือ 0 2246 0383