สธ. สนับสนุนผู้ประกอบการ เปิดรับฟังความเห็น ปรับปรุงกฎระเบียบ รองรับปลดล็อกกัญชากัญชง

สธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการให้บริการ พร้อมอำนวยความสะดวกในการขออนุญาต และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทุกขนาด ภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์เพื่อให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัย

วันที่30 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมเปิดการประชุมการส่งเสริมการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อการปรับปรุงกฎระเบียบ กระบวนการให้บริการ รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการประกอบการรองรับการปลดล็อกกัญชากัญชง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบายกัญชา กัญชง จนสามารถปลดล็อกออกจากการควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและใช้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพ และเพื่อให้นโยบายกัญชาสำเร็จตามเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนในส่วนปลายน้ำนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการนำกัญชากัญชงไปใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้ผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น อาหาร ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง

ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาและกัญชงในระยะแรก จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมในหลายมิติ โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาและกัญชงให้มีความเข้มแข็ง อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกฎระเบียบ และจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ พร้อมอำนวยความสะดวกในการขออนุญาต รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทุกขนาดให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี ภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์ที่จะปกป้องคุ้มครองประชาชนให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัย รวมทั้งให้ใช้กัญชา และกัญชง อย่างเข้าใจ

***********************************************
วันที่เผยแพร่ข่าว 30 พฤษภาคม 2565 / ข่าวแจก 129 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล https://bit.ly/3Guc72d