ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นางมณฑา อยู่หลำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งด่วน และเห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต หรือการดำเนินการด้านต่างๆ ที่มีการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจจะเกิดมาจากความไม่เข้าใจระเบียบ กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งจากความไม่รู้หรือปฏิบัติตามกันมา หรือถูกครอบงำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดช่องทางในการทุจริต หน่วยงานจึงต้องมีการจัดระบบควบคุม หรือการป้องกันภายในที่เข้มแข็ง ซึ่งต้องดำเนินการกับบุคลากรทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้การควบคุมภายในเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และส่งผลให้จำนวนผู้กระทำความผิดลดน้อยลง

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ ประกอบกับข้อกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ทราบถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาอันเป็นอุปสรรค ที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่สัมฤทธิ์ผล รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติราชการที่ดี ซึ่งส่งผลให้เกิดวิสัยทัศน์ในการใช้วิจารณญาณต่อการทำงานได้อย่างเป็นธรรม

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ ประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ทราบปัญหา พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ราชการ อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด ให้มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัด และกศน.อำเภอ ในเขตภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง สุราษฎร์ธานี ระนอง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ชุมพร สงขลา นราธิวาส สตูล กระบี่ ตรัง ยะลา พังงา และปัตตานี ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด รองผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครู กศน. และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 – 1 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี