EXIM BANK ให้การสนับสนุนทางการเงินกลุ่ม GUNKUL เสริมศักยภาพการเติบโตผู้ประกอบการไทยสู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินจำนวน 2,200 ล้านบาท ให้บริษัทในกลุ่ม กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ใช้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และธุรกิจพืชเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวนรวม 2,200 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน GUNKUL และบริษัทในเครือ พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ อาทิ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สถานีไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพ โดยมีนายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน GUNKUL และนายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เป็นสักขีพยาน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า ในบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Development Bank) EXIM BANK มุ่งมั่นสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ผ่านการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New Engines) ที่ตอบโจทย์กระแสโลกในอนาคต อาทิ ธุรกิจสีเขียว ธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (Green, Digital, Health : GDH) รวมถึงส่งเสริมการขับเคลื่อน BCG Economy ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ซึ่งกลุ่ม GUNKUL เป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและระบบไฟฟ้าที่ไม่เพียงนำมาซึ่งผลตอบแทนทางการเงิน แต่ยังก่อให้เกิดผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจกัญชงเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสในการต่อยอดให้เกิดห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่และการส่งออกไปต่างประเทศในอนาคต

“การสนับสนุนทางการเงินให้แก่กลุ่ม GUNKUL ในครั้งนี้เป็นบทบาทหนึ่งของ EXIM BANK ในการเดินเกมเปลี่ยนประเทศไทย ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงและตอบโจทย์กระแสโลกในอนาคตในกลุ่มธุรกิจ GDH รวมถึงเสริมสร้าง BCG Economy เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต ควบคู่กับการพัฒนาในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ดร.รักษ์ กล่าว

EXIM Thailand Provides Financial Support for GUNKUL Group to Boost Growth Potential of Thai Entrepreneurs toward BCG Economy Model

EXIM Thailand has rendered a 2,200-million-baht financial facility to the group of companies of Gunkul Engineering Public Company Limited to support their investment in alternative energy power plants, businesses related to the country’s infrastructures, and health-related cash crop business with a view to driving the BCG economy.

Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), and Dr. Somboon Aueatchasai, Chief Executive Officer of Gunkul Engineering Public Company Limited (GUNKUL), jointly signed a financial facility agreement, witnessed by Mr. Thitipong Techaratanayuenyong, Chief Financial Officer of GUNKUL and Mr. Ittipol Lertsakthanakul, Executive Vice President of EXIM Thailand, worth 2,200 million baht for GUNKUL and companies in the GUNKUL Group at EXIM Thailand’s Head Office on May 26, 2022. The facility is purposed to finance the Group’s development of renewable energy power plants both at home and overseas and businesses related to the country’s infrastructures development, such as construction contractor business, alternative energy power plant, electric substation and electrical transmission system business, and health-related economic crop business which covers hemp, a new cash crop with high potential.

EXIM Thailand President said that, EXIM Thailand as Thailand Development Bank has strived to support investment for national development and uplift competitiveness of Thai entrepreneurs. The Bank has thus supported new target industries regarded as the new engines in response to future global trends, comprising green, digital and health (GDH) businesses, and promoted the move toward the BCG economy in line with the National Strategy. GUNKUL Group has operated integrated renewable energy and electrical system businesses, which not only generate financial returns but also carry social and environmental merits. The Group has also diversified into integrated health-related hemp business as hemp has now been designated as a new cash or economic crop with high potential to add economic value and contribute to further integration in the new industry and export supply chains.

“This financial support for the GUNKUL Group represents part of our mission under the role of the ‘Thailand game changer’ by way of supporting Thai entrepreneurs in building new industries with high value added and in response to global trends toward the GDH businesses as well as the BCG economy. This aims to drive Thai economic growth alongside sustainable development in social and environmental dimensions,” added Dr. Rak.