สบยช. ชวน ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิด ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม

กรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เผยบุหรี่นอกจากจะทำลายสุขภาพเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเรื้อรังในหลายระบบของร่างกาย ยังเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม ชวนนักสูบ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตนเอง และคนใกล้ชิด ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 31พฤษภาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และ WHO ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ ในปี2565 “Tobacco : Protect the environment” เนื่องจากการสูบยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ/นิโคตินทุกชนิดก่อให้เกิดควันพิษหรือละอองสารนิโคติน ควันที่เกิดจากการสูบยาสูบมีสารเคมีมากกว่า 4,000 – 7,000 ชนิด มีผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ สารนิโคตินที่มีผลต่อการเสพติด และสารก่อมะเร็ง ส่วนละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารนิโคติน โพรไพลีนไกลคอล กลีเซอรีน และสารแต่งกลิ่น รส ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายประการยังเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆ

เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอด โรคมะเร็ง โดยเฉพาะเด็กและทารกที่สูดดควันบุหรี่เข้าไปอาจเสี่ยงเผชิญปัญหาสุขภาพมากกว่าช่วงวัยอื่น ทั้งนี้ควันบุหรี่ยังส่งผลกระทบต่อมลพิษในสิ่งแวดล้อมโดยการสูบบุหรี่ 1 มวน ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเทียบเท่า PM 2.5 จำนวน 22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังนั้นการสูบบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ/ นิโคตินส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำร้ายบุคคลรอบข้าง และทำลายสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ผู้สูบยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ/นิโคตินให้เลิกสูบเป็นการส่งเสริมและป้องกันความเจ็บป่วยต่อผู้สูบบุคคลรอบข้าง และลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า บุหรี่เป็นภัยเงียบที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและคุกคามสุขภาพของประชาชน เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเรื้อรังในหลายระบบของร่างกาย เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคหัวใจและหลอดเลือด เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ การสูบบุหรี่ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหอบหืด เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดได้ถึง 2 เท่า สบยช. มีภารกิจหลักในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท รวมถึงสุราและบุหรี่เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว

จึงได้จัดโครงการสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์ ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้เข้ารับบริการ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรของ สบยช. ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ และมุ่งหวังให้เกิดการ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่ ให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ และแจกน้ำยาอมอดบุหรี่พร้อมคำแนะนำแก่ผู้สนใจเลิกบุหรี่ รวมถึงการเล่นเกมส์และตอบคำถามชิงรางวัล

โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 09.00 -16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ทั้งนี้หากประสบปัญหาเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th หรือสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี หรือ ศูนย์บริการช่วยเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ 1600

***********************************************************
#กรมการแพทย์ #สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี #สบยช. #วันงดสูบบุหรี่โลก 2565
-ขอขอบคุณ- 30 พฤษภาคม 2565