สนว. คว้ารางวัลเกียรติยศ องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้รับ “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10” (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2564 รางวัลดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการมอบรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลภายในองค์กร ที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชน ส่งข้อมูลเข้ารับการพิจารณา เพื่อยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีความพยายามสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านการดำเนินงานของตนเอง

ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานหนัก เต็มความสามารถ ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้อง และมีจริยธรรม เป็นไปตามกรอบและแนวทางการบริหารองค์กร โดย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็น 1 ใน 17 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10

พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานตามภารกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่น ความโปร่งใส ถูกต้อง และมีจริยธรรม เป็นไปตามกรอบและแนวทางการบริหารองค์กร ทั้งยังการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกส่วนงาน โดยทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ อำนวยความยุติธรรม ดำเนินการตามกรอบของระเบียบและกฎหมาย มีการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่โดยปลอดจากการทุจริต เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและพึ่งได้

สำหรับเกณฑ์การพิจารณารางวัล ประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่

1. องค์กรมีความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) ต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการ มีนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบ และมีแนวปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนที่ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์กรปฏิบัติภารกิจยึดมั่นในหลักนิติธรรม (Rule of Law) มีแนวปฏิบัติเพื่อกำกับให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่องค์กรได้รับมอบหมาย

3. องค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน และปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล (International Norms of Ethical Practices)

4. องค์กรดำเนินภารกิจ และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และป้องกันการให้หรือรับสินบน

พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงการปฏิบัติงานของทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้ยึดหลัก ความเสมอภาค ความเท่าเทียม พวกเราทุกคนล้วนต้องมีในหัวใจและมีส่วนร่วม พาสังคมไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป