กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานมหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ปีที่ 11

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม และผู้บริหารกรมหม่อนไหม ร่วมงานมหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ปีที่ 11 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานการประกวดชุดผ้าไหมและลายผ้าไหมศิลปาชีพฯ ร่วมสมัย (The 3 Next Big Silk Designer Contest) และบูธแสดงสินค้าผ้าไหมไทย ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐบาลไทยและคู่สมรส เอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทย อาจารย์ นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทย ร่วมกับคณะเอกอัครราชทูต และคณะกงสุลกิตติมศักดิ์จากประเทศต่างๆ รวม 100 ประเทศ ซึ่งเป็นชุดที่ออกแบบและตัดเย็บโดยสถาบันอาชีวศึกษา 40 สถาบัน สถาบันอุดมศึกษา 20 สถาบัน โรงเรียนเอกชน (สอนตัดเสื้อ) 4 แห่ง และห้องเสื้อ 11 แห่ง ทั้งนี้ อธิบดีกรมหม่อนไหมได้มอบรางวัลชมเชยร่วมกับ ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม ประธานการจัดการประกวด The 3 Next Big Silk Designer Contest ให้แก่นิสิต นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลด้วย

สำหรับการประกวดการออกแบบชุดผ้าไหม (The 3 Next Big Silk Designer Contest) กรมหม่อนไหมได้ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมาคมส่งเสริมผ้าไหมไทย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้สนับสนุนผ้าไหมในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ สำหรับการตัดเย็บชุดประกวด ซึ่งมีนิสิต นักศึกษา และเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 233 ผลงาน แบ่งเป็นการออกแบบชุดผ้าไหม 203 ผลงาน และการออกแบบลายผ้าไหม 30 ผลงาน โดยคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกผลงานแบบร่างแนวคิด (Sketch) การออกแบบชุดผ้าไหม 30 ผลงาน และการออกแบบลายผ้าไหม 5 ผลงาน สำหรับรอบตัดสิน ซึ่งผลงานออกแบบตัดชุดผ้าไหม ” รอ คอย เธอ เสมอ” ของนายธนพล โสมทรัพย์ และนายรัฐพล ทองดี นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี และผลงานลายผ้าไหม “มะม๊วด” ของนายธีรภัทร อิ่มบุตร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท โดยผลงานการตัดเย็บชุดผ้าไหมทั้ง 30 ผลงาน ได้นำมาจัดแสดงแฟชั่นโชว์ภายในงานนี้ด้วย

มหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ปีที่ 11 เป็นงานแฟชั่นโชว์ระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทย เป็นการสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม กลุ่มผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการไหม ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ปลูกฝังจิตสำนึกนิสิต นักศึกษา และเยาวชนไทยให้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมมรดกไทยให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และให้ความสนใจสวมใส่ผ้าไหมไทยมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผ้าไหมไทย ที่จะเป็นการสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ทั้งในและในต่างประเทศต่อไป