อย. เสริมแกร่งเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค มุ่งผู้บริโภคปลอดภัย

อย. จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมศักยภาพ และปฏิบัติงานมาตรฐานเดียวกัน

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานเปิดการอบรม “องค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค” ในวันที่ 27 และ 31 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทบทวนความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ เพื่อให้สามารถอนุมัติ อนุญาต บริการผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และทบทวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การเพิ่มพูนความรู้และเสริมทักษะครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ขณะเดียวกันยังช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว ดั่งปณิธาน Smart อย. รวดเร็ว ปลอดภัย นำไทยสู่สากล