กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา ซึ่งเป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ ให้เบิกจ่ายตรงได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 65

กรมบัญชีกลางร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไท ย กำหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม สำหรับยา Rituximab เพื่อใช้ในการรักษาโรคนิวโรมัยอิลัยติส อฟติกา เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่ม 15 มิถุนายน 2565

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยได้กำหนดสิทธิประโยชน์ โดยการเพิ่มข้อบ่งชี้ของยา Rituximab อีก 1 ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา ทำให้ยาดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 13 ข้อบ่งชี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม จำเป็น และปลอดภัย ซึ่งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ หากแพทย์ผู้ทำการรักษามีแผนการใช้ยา Rituximab เพื่อรักษาโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกาตามเงื่อนไขข้อบ่งชี้ที่กำหนด ให้สถานพยาบาลดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติการใช้ยา ในระบบ Biologic agents และส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น

“หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคดังกล่าว จะเริ่มมีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 6850 และ 6851 ในวันและเวลาราชการ สำหรับรายการยาที่กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ รักษาพยาบาล ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล กฎหมายระเบียบและหนังสือเวียน (สวัสดิการรักษาพยาบาล)” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว