กรมบังคับคดีแจ้งเจ้าหนี้ที่ประสงค์ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ในคดีของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมบังคับคดีแจ้งเจ้าหนี้ที่ประสงค์ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ในคดีของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ ล.๒๕๔๓/๒๕๖๕ ในการนี้ กรมบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ประกาศโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เพื่อให้บรรดาเจ้าหนี้ของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยสามารถกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ https://reqonline.led.go.th หรือมาติดต่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ ด้วยตนเองที่กรมบังคับคดี ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมบังคับคดีได้ให้ความสำคัญในการยกระดับการให้บริการผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาสู่ Thailand 4.0 โดยการนำระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในคดีล้มละลายแบบ Online มาให้บริการแก่ประชาชนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับบรรดาเจ้าหนี้ ที่ประสงค์จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย สามารถยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองบังคับคดีล้มละลาย ๕ หมายเลขโทรศัพท์ 0 ๒๘๘๑ ๔๙๒๗,..0 ๒๘๘๑ ๔๙๙๙ ต่อ ๔๕๐๔ หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th