สพพ. ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่ง ใน สปป.ลาว

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะผู้แทน สพพ. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือกับกรมน้ำประปา (Department of Water Supply: DWS) กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transport: MPWT) เพื่อประชุมหารือการดำเนินงานโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่ง (Post Evaluation of the Water Supply Construction for Five Districts) ใน สปป.ลาว

คณะผู้แทน สพพ. ได้ประชุมหารือร่วมกับ H.E. Vanhsaveng OUTTHACHACK, Deputy Director General, Department of Department of Water Supply และผู้แทนจาก DWS โดยทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของสองประเทศ ในการนี้ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล ได้นำเสนอความเป็นมา วัตุประสงค์และความสำคัญของการดำเนินโครงการ และ ดร.พรวิภา คลังสิน ผู้จัดการโครงการ ได้อธิบายในรายละเอียดสำหรับกรอบการศึกษา (Study Framework) และแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในระยะถัดไป พร้อมนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแผนการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) สำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผน และครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนด

นอกจากนี้ DWS ได้นำเสนอทิศทางและยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านระบบน้ำประปาและสุขาภิบาล ซึ่งปัจจุบัน สปป.ลาว ได้กำหนดให้เป็นแผนระยะกลาง (Intermediate Range Plan) ที่ต้องเร่งดำเนินงานในระยะต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือร่วมกับเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ DWS ร่วมกัน และที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการร่วมกัน โดยจะดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและหารือในรายละเอียดต่อไป