ปส. จับมือ วศ. สานความร่วมมือ พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์และรังสีสู่มาตรฐานสากล

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมกันลงนามในบันทึก   ความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายและระบบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบด้านนิวเคลียร์และรังสี เตรียมความพร้อมยกระดับห้องปฏิบัติการ สู่มาตรฐานสากล

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วย นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. เตรียมความพร้อมการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูล และพัฒนาระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบด้านนิวเคลียร์และรังสีของไทยให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยมี นางรัชดา เหมปฐวี  รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.อัจฉรา กล่าวต่อไปว่า การลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาและจัดการด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบด้านนิวเคลียร์และรังสีร่วมกันระหว่าง ปส. และ วศ. แล้ว ยังถือเป็นโอกาสอันสำคัญที่ 2 หน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะได้ร่วมกันบูรณาการและขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพเพื่อสนับสนุนการขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานในภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดี โดยการลงนามในครั้งนี้   มีกรอบแนวทางของความร่วมมือ ดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินกิจกรรมวิชาการเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคุณภาพของประเทศ รวมถึงการพัฒนาด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ

๒. แลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ

๓. ให้คำแนะนำ ปรึกษาในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

๔. บูรณาการเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ

ภายหลังการบันทึกข้อตกลงฯ ปส. และ วศ. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และข้อคิดเห็น    ด้านความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานและร่วมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ ปส. อาทิ ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี และห้องปฏิบัติการมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพด้านมาตรฐานการวัดรังสีของ ปส. ในการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนามาตรฐานระบบการวัดปริมาณรังสีของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและเป็นศูนย์กลาง  ด้านมาตรวิทยารังสีของภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ 1418 – 1419