มกอช. ติวเข้มผู้ประกอบการผลิตและแปรรูป ผู้นำเข้า รู้ทันการบังคับใช้กฎหมาย FSMA ของสหรัฐฯ

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มกอช. เป็นหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสมรรถนะในฐานะหน่วยรับรองระบบงานความปลอดภัยอาหาร โดยองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S.FDA) มีบุคลากรที่มีศักยภาพในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาหารระดับภูมิภาค และยังเป็นหน่วยงานประสานเครือข่ายฝึกอบรม Training Provider สำหรับการควบคุมเชิงป้องกันความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ ร่วมกับนิติบุคคล 18 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งการขยายเครือข่ายฝึกอบรมของ มกอช. ทำให้ประเทศไทยมีเครือข่าย PCQI ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ที่มีความพร้อมต่อการจัดทำเอกสารควบคุมเชิงป้องกันในสถานประกอบการผลิตและแปรรูปเพื่อการส่งออก

ทั้งนี้ มกอช. โดยกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (กนม.) ได้ติดตามศึกษา จัดทำข้อคิดเห็น ตลอดจนถึงเผยแพร่ข้อมูลแนวทางดำเนินการเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายการปรับปรุง ความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (FSMA) ของสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละระเบียบสำคัญพบว่าระเบียบว่าด้วยการทวนสอบซัพพลายเออร์ต่างประเทศ (Foreign Supplier Verification Program: FSVP) ซึ่งเป็นระเบียบบังคับให้ผู้นำเข้าต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารระบบคุณภาพและแผนปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนควบคุมเชิงป้องกัน และแผนการเรียกคืนสินค้า

ผู้นำเข้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารประกอบการลงทะเบียนในระบบบริการกลาง FSVP Portal ของ U.S.FDA ที่สามารถตามสอบได้จนถึงผู้ผลิตขั้นต้น (ในกรณีสินค้าสดหรือเน่าเสียง่าย) หรือผู้ประกอบการแปรรูป ในขณะที่กระบวนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังต่างประเทศ ทั้งในการขนส่งสินค้าทางเรือหรือทางอากาศ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการจัดหา รวบรวม ขนส่ง เก็บรักษา ตลอดจนถึงพิธีการทางศุลกากรเพื่อนำเข้าและตรวจปล่อยสินค้าในหลายขั้นตอน โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงจรการค้าจำนวนมาก เช่น พ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวมสินค้า หรือผู้จัดหาที่ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง จึงทำให้ผู้นำเข้าบางรายไม่สามารถจัดหาหลักฐานหรือเอกสาร ที่จำเป็นสำหรับการตามสอบได้

นอกจากนี้ ยังพบว่า U.S.FDA ไม่มีนโยบายเผยแพร่รายงานการปฏิเสธนำเข้าหรือกักกันสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งฝั่งไทยและผู้นำเข้าปลายทางในกรณีที่เกิดปัญหาจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ FSVP ดังนั้น มกอช. เห็นควรให้มีการสร้างเสริมองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปต้นทาง ผู้นำเข้าในสหรัฐฯ ที่นำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย และผู้ประกอบการในวงจรการค้าที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดโครงการสัมมนา “ทบทวนกฎหมาย FSMA เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทย มั่นใจส่งออกสหรัฐ” ขึ้นผ่านระบบ Zoom เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรวมทั้งมีความตระหนักต่อความสำคัญของการจัดทำ รวบรวม ตามสอบ และรายงานข้อมูลการปฏิบัติให้สอดคล้อง  ตามกฎหมาย FSMA ตลอดวงจรการค้าระหว่างประเทศและห่วงโซ่การผลิต รวมทั้งส่งเสริมโอกาสที่จะใช้ การตรวจรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนภายใต้โปรแกรมการตรวจประเมินโดยหน่วยงานบุคคลที่สาม

“จากการสัมมนาครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปต้นทาง ผู้นำเข้าในสหรัฐฯ ที่นำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย และผู้ประกอบการในวงจรการค้าที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระเบียบสำคัญภายใต้กฎหมาย FSMA ที่เป็นกฎหมายแม่บท ความปลอดภัยอาหารของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญต่อกระบวนการตามสอบและจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ เอกสารด้านการควบคุมเชิงป้องกัน ตลอดจนถึงการประสานข้อมูลระหว่างวงจรการค้า” เลขาธิการ มกอช. กล่าว