กรมชลประทาน เร่งเดินหน้ากำจัดผักตบชวา บริเวณเหนือเขื่อนทดน้ำบางปะกงอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทานเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณเหนือเขื่อนทดน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมระดมเครื่องจักรเครื่องมือ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเตรียมพร้อมในการรับมือน้ำหลาก ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกลได้เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณเขื่อนทดน้ำบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากผักตบชวาเป็นวัชพืชที่เติบโตเร็ว ประกอบกับวัชพืชบางส่วนไหลเข้ามาสมทบจากต้นน้ำมาสะสมอยู่ที่บริเวณหน้าเขื่อนทดน้ำบางปะกง ซึ่งเป็นอาคารชลประทานตัวสุดท้ายในแม่น้ำบางปะกง ส่งผลให้ชาวบ้านและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่สามารถสัญจรทางน้ำ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำบางปะกงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน จึงได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ เข้าไปเร่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถสัญจรทางน้ำได้สะดวกขึ้น รวมทั้งช่วยเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด