การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ พื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการปลูกป่า และดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ดังกล่าว ระยะเวลา 5 ปี (2564 – 2568) โดยปลูกป่าทุกปีๆ ละ 100 ไร่ รวมทั้งสิ้น 500 ไร่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 โดยปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ ที่นำมาจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมด้วยต้นยางนา ต้นมะค่า รวม 10,000 ต้น เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่า ลดปัญหาป่าเสื่อมโทรม ลดปัญหาไฟป่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดความยั่งยืน

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์