กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามมาตรการรองรับ ฤดูฝน ปี 2565

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกซ้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัย ตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ซึ่งจะจำลองสถานการณ์อุทกภัย การประเมินวิเคราะห์คาดการณ์สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานด้านการรับมือและเผชิญเหตุรวมถึงการระดมทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป

2. สภาพอากาศ

ในช่วงวันที่ 27 – 30 พ.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 65 ร่องมรสุม พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

3. สถานการณ์น้ำท่า

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยถึงปกติ และทุกแม่น้ำมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

4. การบริหารจัดการน้ำ การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท เตรียมพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการจัดการภัยพิบัติไปสู่ภาคประชาชน โดยเครือข่ายภาคประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างยั่งยืน

5. มาตรการและการช่วยเหลือ

กรมทรัพยากรน้ำ ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณ บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 50 ครัวเรือน โดยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง สูบระบายน้ำท่วมขัง ออกจากที่อยู่อาศัย และช่วยขนย้ายสิ่งของ ทำความสะอาดบ้านเรือนให้แก่ประชาชน