จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมมงคลบพิตร 2 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565 โดยมี นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการฯร่วมพิจารณาคัดเลือก

ด้วยสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 43 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งจะทำการคัดเลือกและยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ โดยให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัด ประจำปี 2565 จังหวัดละ 2 ท่าน

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แจ้งอำเภอทั้ง 16 อำเภอ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ให้ได้จำนวน 2 ท่าน โดยในปีนี้ มีผู้ที่ผ่านสมบัติเพื่อพิจาณาจำนวน 5 ท่าน ประกอบไปด้วย

1. นายประยงค์ ชมรุ่ง อายุ 67 ปี ข้าราชการบำนาญ (ครู) มีบุตร 2 คน อำเภอบางบาล

2. นายวิชัย ไวยทิ อายุ 59 ปี ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีบุตร 4 คน จากอำเภอบางปะอิน

3.นายบัญชา พวงสวัสดิ์ อายุ 55 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีบุตร 2 คน จากอำเภอลาดบัวหลวง

4.นายอภิสิทธิ์ เฉลิมสิทธิพงษ์ อายุ 71 ปี ข้าราชการบำนาญ มีบุตร 1 คน จากอำเภอบ้านแพรก

5. นายธวัช ไหมเหลือง อายุ 67 ปี ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีบุตร 2 คน จากอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้เมื่อเมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนและตัดสินเรียบร้อยแล้ว จะประกาศลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2565 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/

IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya