คุ้มครองสิทธิฯ เยียวยา 1.1 แสนบาท เหยื่อสาว ถูกเฒ่า 70 หึงโหด! ค้อนทุบหัวดับ ห่อศพอ้างเป็นพระพุทธรูป

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 3 ครั้งที่ 5/2565

โดยมี นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานอนุกรรมการ และมีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 30 รายโดยที่คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ยกคำขอ จำนวน 5 ราย และ อนุมัติให้จ่าย จำนวน 25 ราย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,512,856 บาท และในการประชุมพิจารณาดังกล่าวได้มีการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อที่ถูกเฒ่า 70 หึงโหด ใช้ค้อนทุบหัวสาวรุ่นลูกดับ เป็นค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาทค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท และค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน 40,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท อีกด้วย

ทั้งนี้ เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล

“หากท่านตกเป็นเป็นเหยื่ออาชญากรรม ถูกทำร้ายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย โดยการกระทำผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีสิทธิได้รับการเยียวยา”

โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) ส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือสอบถามได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77″

“เราพร้อมยืนเคียงข้าง “ผู้บริสุทธิ์” และจะไม่หยุดช่วยเหลือ เพื่อความยุติธรรม”