ผวจ.พิจิตร นำส่วนราชการออกหน่วยบริการประชาชน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ให้ทุกส่วนราชการรับฟังปัญหา เร่งแก้ไข ช่วยเหลือประชาชน

🙏💐ผวจ.พิจิตร นำส่วนราชการออกหน่วยบริการประชาชน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ให้ทุกส่วนราชการรับฟังปัญหา เร่งแก้ไข ช่วยเหลือประชาชน ณ อำเภอทับคล้อ

วันที่ 26 พ.ค. 2565 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายชนก มากพันธุ์ นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานระดับจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ณ วัดวังแดงเหนือ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมรับฟังข้อเสนอของชาวตำบลเขาทรายและตำบลท้ายทุ่ง ได้แก่ ปัญหา เกษตรกรหลังจากเก็บเกี่ยวได้ปลูกพืชระยะสั้น เช่น ถั่วเขียว แตงกวา แต่พบปัญหาเรื่องการตลาด จึงอยากให้ส่วนราชการจัดหาส่งเสริมอาชีพหลังนาและตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาประตูน้ำคลองร่องกอก ม.13 ช่วงเดือน พ.ค. – มิ.ย. เป็นช่วงฤดูฝนจะเกิดข้อพิพาทของประชาชนในพื้นที่ ในการเปิด-ปิด ขอให้ส่วนราชการจัดทำ ฝายน้ำล้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

พร้อมทั้งปัญหาประชาชนในพื้นที่ ม.4 ตำบลท้ายทุ่ง บางส่วนไม่มีไฟฟ้าใช้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยส่วนราชการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ ม. 4 เพื่อให้ประชาชนได้รับไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และถนนพื้นที่ ม.14 ม.15 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ ปัจจุบันเป็นถนนลูกรัง ประชาชน ได้รับความเดือนร้อน จึงร้องขอให้จังหวัด สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่

โอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้น ทรงปรารถนาให้พสกนิกรชาวไทยที่อาศัยในทุกชุมชนห่างไกลทั่วประเทศ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการสืบสาน รักษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาการทอผ้าของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายได้มีอาชีพ

พร้อมกันนี้ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ให้กับเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ ในพื้นที่ และร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ หน่วยงาน ระดับจังหวัดที่ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

ส.ปชส.พิจิตร
26 พ.ค. 65