EXIM BANK และ TNSC หารือแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของภาคการส่งออก

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือ ดร.ชัยชาญ เจริญสุข (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) และผู้บริหาร TNSC เกี่ยวกับแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของภาคการส่งออก ทั้งด้านความรู้และเงินทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และผลักดันให้การส่งออกไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565