กรมส่งเสริมการเกษตร เพิ่มพูนความรู้และเทคโนโลยีด้านข้าว ให้เกษตรกรที่บ้านลาด ผ่านงาน Field Day

วันที่  26 พฤษภาคม  2565  เวลา 9.30 น.กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ขึ้น ณ วิสาหกิจชุมชนธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน หมู่ 6 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน เกษตรกร เข้าร่วมกว่า 200 คน  ทั้งนี้ บรรยายกาศโดยรวม เป็นไปอย่างคึกคัก เกษตรกรที่มาร่วมงานให้ได้ความสนใจเข้าเรียนรู้เกี่ยวกับชนิด และลักษณะของพันธุ์ข้าวตามอายุการเก็บเกี่ยว ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละพันธุ์ ความนิยมของผู้บริโภค และความต้องการรับซื้อของโรงสี รวมถึงเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิต เช่น การทำน้ำหมักย่อยสลายฟางข้าว การบำรุงดินด้วยจุลินทรีย์ต่างๆ และเทคนิคการผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน พร้อมชมนิทรรศการด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึง เข้ารับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมให้บริการในงาน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างความสามารถเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ  สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน การแข่งขันในตลาดโลกที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวนเป็นอย่างมาก รวมถึงกลไกการค้าที่มุ่งเน้นคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ตั้งแต่การผลิตที่ต้นทางและการบริโภคที่ปลายทาง เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลและความรู้ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกร ที่จะช่วยให้เกษตรกรนำองค์กรความรู้ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ และทำให้การผลิตในฤดูกาลใหม่ เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี เกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

ด้าน นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้นในครั้งนี้ เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ หนึ่ง การทำให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ และ สอง การทำให้กลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลไปใช้ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความรู้ที่ได้รับ การที่เกษตรกรมีข้อมูลและความรู้ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จะช่วยสร้างประโยชน์ทั้งด้านการลดต้นทุนกระบวนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันด้านราคาได้ดีขึ้น ขณะที่การเพาะปลูกตามความเหมาะสมของดินและการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด อีกทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินของตนและการลดการพึ่งพากลไกราคาด้วยการทำไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกิดการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปผลผลิต และการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประกอบด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ผ่านการเรียนรู้จาก 3 สถานี คือ

สถานีที่ 1 การลดต้นทุนการผลิต

สถานีที่ 2 การเพิ่มผลผลิตและการใช้เทคโนโลยี

สถานีที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและการตลาด

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และออกหน่วยให้บริการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย

“ สำหรับกลไกการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสู่เกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้ดำเนินการผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ  “ศพก.” ซึ่งหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกร และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว