สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมอาสาสมัคร กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมอาสาสมัคร กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดและนายจิรายุ เวชศาสตร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ด้วยสำนักงาน กศน. ได้จัดทำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ขึ้น โดยยึดหลักการส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสาตลอดจนผู้รู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และพร้อมสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน ตำบลละ 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานแก่อาสาสมัคร กศน.

2.เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัคร กศน. ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป

3.เพื่อส่งเสริมศักยภาพของอาสาสมัคร กศน. ให้ปฏิบัติงานในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 105 คน

โดยได้รับเกียรติจากนายสุนทร รอดทองอยู่ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งใหญ่ นายศุภชัย สกุลแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายพงศ์ณธรรศจ์ พงศ์ทัศนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายจิรายุ เวชศาสตร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ผ่าน Fanpage : งานประชาสัมพันธ์ กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อนำแนวทางจากการอบรมสู่การขับเคลื่อนงานอาสาสมัคร กศน. ทั้งในสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราชและสถานศึกษาในสังกัดอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน