ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งการขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ว่า ฤดูฝนจะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2565 โดยในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน จะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทย บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมถึงน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั้ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565

ในส่วนของการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ ได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ ติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดอุทกภัยเป็นประจำ พร้อมทั้งให้เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำ ดูดเลน ทำความสะอาดร่องน้ำ สำหรับ คู คลอง แหล่งน้ำต่างๆ ให้กำจัดวัชพืช ขยะ สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อใช้รองรับน้ำฝน รวมถึงน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสถานที่ใช้กักเก็บน้ำ/กั้นน้ำ เพื่อรองรับน้ำกรณีฝนตกหนัก และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เมื่อมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งการแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

ส่วนกรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ควบคุม สั่งการ ระดมสรรพกำลัง ทั้งพลเรือน ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศล โดยให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมเฝ้าระวังและร่วมกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ บูรณาการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเปิดทางน้ำ สูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ และจัดชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การรักษาพยาบาล การซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุด หรือบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

**************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
26 พฤษภาคม 2565