กระทรวงเกษตรฯ เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และการจ่ายเงินชดเชยในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคอีสาน

นาย ประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล เพื่อรับฟังการผลดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล และคณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยโครงการฝายราษีไศล ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล (โปรแกรม Zoom Conference )

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ

1) บัญชีรายชื่อที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ว่าได้ทำประโยชน์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543
และตามความเห็นของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาฯ จังหวัดศรีสะเกษ โดยไม่ทับซ้อนกับแปลงที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จ่ายไปแล้วจำนวน 37 แปลง เนื้อที่ 72-0-22 ไร่ เป็น เงินจำนวน 2,305,760 บาท

2) บัญชีรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์การทำประโยชน์ตามหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 ประกอบผลการประชุมร่วมระหว่างตัวแทนคณะกรรมการแก้ไขฯ (ชุดใหญ่) กับคณะทำงานพิจารณา คำร้องคัดค้านฯ (อุทธรณ์) ทั้ง 3 จังหวัด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552

และตามความเห็นของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยไม่ทับซ้อนกับแปลงที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จ่ายไปแล้ว จำนวน 164 แปลง เนื้อที่ 402-2-85 ไร่ เป็นเงินจำนวน 12,886,800 บาทด้วย