ปส. จับมือ ม.นวมินทราธิราช วิจัยและพัฒนามาตรฐานการวัดรังสีทางการแพทย์

ในวันที่่ 26 พฤษภาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐานการวัดรังสี เพื่อวิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐานการวัดรังสีทางการแพทย์ หวังยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ ด้านบุคลากร เครื่องมือ และเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสีให้เท่าเทียมสากล  พร้อมผลักดันและขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ต่อไป

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐานการวัดรังสี ร่วมกับรองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย  นวมินทราธิราช โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ปส. และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีเจตนารมณ์เดียวกันในการบูรณาการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐานการวัดรังสี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจที่เกี่ยวข้องของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมทั้งเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน ทางรังสี ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม

นายเพิ่มสุข เปิดเผยว่า ความร่วมมือในวันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการดำเนินงานการวิจัย การพัฒนางานด้านกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การพัฒนาด้านมาตรฐานการวัดรังสีทางการแพทย์ การใช้เทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์ทางรังสี การสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์วัดทางรังสี และการถ่ายทอดค่ามาตรฐานทางรังสีที่มีค่าความถูกต้องแม่นยำสูงสุด (Primary Standard) ซึ่งจะยกระดับงานด้านรังสีรักษา รังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น การพัฒนาระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการให้เป็นตามมาตรฐานสากล รวมถึงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย เพื่อยกระดับศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1402 , 1403