รมว. เฮ้งส่งที่ปรึกษามอบรางวัลแรงงานนอกระบบดีเด่น จ.เพชรบุรี หนุนเครือข่ายเข้าถึงสิทธิ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อิงกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ รุ่นที่ 3 และมอบรางวัลการเป็นผู้จ้างงานผู้รับงานไปทำที่บ้านในกิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

โดยมีนายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ ซึ่งถือว่าเป็นแรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน เพื่อให้แรงงานนอกระบบ เครือข่ายการทำงาน และประชาชน ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมพัฒนา และสามารถเข้าถึงบริการที่ดีจากภาครัฐ ภายใต้วิสัยทัศน์ “แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน” และสร้างเสริมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่า ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมภาคีเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ให้ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในระดับพื้นที่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่า สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการทางสังคม พร้อมทั้งได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมุ่งหวังให้ชมรมแรงงานนอกระบบในส่วนภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมร่วมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกการทำงานในระดับพื้นที่แบบคู่ขนานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมชมรมแรงงานนอกระบบให้มีศักยภาพและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชมรมอย่างเป็นระบบ ได้รับทราบถึงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง และเครือข่ายแรงงานนอกระบบในพื้นที่ นอกจากนี้ ภายในงานได้มีพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมด้วย