🚴‍♂️🚴‍♂️ ผู้ว่าฯ พิจิตร ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานสานสัมพันธไมตรีระหว่างส่วนราชการ และท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางครัวเรือน พื้นที่ อ.ทับคล้อ

วันที่ 25 พ.ค. 65 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานสานสัมพันธไมตรีระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ในพื้นที่ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างส่วนราชการ สร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับนโยบายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

ทั้งนี้ ได้ปั่นจักรยานระยะทางรวม 3 กิโลเมตร ไปเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางครัวเรือน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากจน มอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายวัง อ้อยแก่ อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 296/1 ม.9 ต.เขาทราย, นางลมัย วิริยะ อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 191/5, นางอุไร ฟักเมือง อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 472/3 ม.9 ต.เขาทราย, นายตัน พลีจิตร อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 12 ม.9 ต.เขาทราย และนางสาวฐิตินันท์ บุญแก้ว อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 320/1 ม.9 ต.เขาทราย

ส.ปชส.พิจิตร ข่าว/ภาพ
25-05-65