PEA เขต 1(ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาบุตร พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางศรัญญา โชติกะ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จำนวน 35 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ซึ่งเป็นทุนของคณะกรรมการแม่บ้าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 30 ทุน และทุนของคณะแม่บ้านและครอบครัวพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 ทุน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพนักงานและลูกจ้างในสังกัด

รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่