PEA มอบเงินสนับสนุนปรับปรุงห้องแยกโรค สำหรับทดสอบสมรรถภาพปอด (Spirometry) โรงพยาบาลดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางศรัญญา โชติกะ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องแยกโรค สำหรับทดสอบสมรรถภาพปอด (Spirometry) โรงพยาบาลดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่​ โดยคณะแม่บ้านและครอบครัวพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในกระบวนการวินิจฉัยประเมินและติดตามผลการรักษาโรคระบบการหายใจการตรวจสมรรถนะภาพปอด ยังสามารถบ่งถึงการเสื่อมของการทำงานของปอด จึงถือว่าเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ที่ได้มาตรฐานในงานอาชีวะอนามัยให้แก่ผู้ป่วย ได้นำไปใช้ในการตรวจรักษาโรคระบบการหายใจให้มีประสิทธิภาพต่อไป

รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่