PEA เปิดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจรรยา วัฒนกุล รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และได้รับเกียรติจากนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ในนามจังหวัดพะเยา จากนั้นนายวิทยา เขื่อนแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ดอกคำใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายนคร โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ)​ จ.เชียงใหม่ นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ. พะเยา, พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมพิธี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอดอกคำใต้ เป็นหน่วยงานในสังกัดของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ปัจจุบันมีพนักงาน 15 คน ลูกจ้างจำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน ให้บริการประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า 12 ตำบล 125 หมู่บ้าน ผู้ใช้ไฟรวมทั้งสิ้น 24,905 ราย มีไฟฟ้าใช้แล้วทุกหมู่บ้าน จากจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับ ที่ทำการเดิม มีสภาพเก่า คับแคบไม่สะดวกในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัดสรรงบประมาณและสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น เป็นอาคารที่มีความทันสมัย สะดวกสบาย สวยงาม มีพื้นที่เพียงพอกับการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าดียิ่งขึ้น

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่