คุ้มครองสิทธิให้การช่วยเหลือ “วิว พลเมืองดี 1.6 แสนบาท”

ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 1 ครั้งที่ 7/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมต่อด้วยระบบ Cisco Webex Meetings

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา ทั้งสิ้น 31 ราย (ความผิดต่อชีวิต,ร่างกาย,เพศ )

โดยที่ประชุมมีผลการพิจารณา ดังนี้

1. ผู้เสียหาย จำนวน 31 ราย

1.1 อนุมัติจ่าย จำนวน 20 ราย

1.2 งดจ่าย จำนวน 5 ราย

1.3 ยกคำขอ 6 ราย

พิจารณาจ่ายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,019,789 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ในการนี้ ให้การช่วยเหลือ“วิว พลเมืองดี กระโดดเกาะแท็กซี่ ตามคนคลั่งขโมยรถ กระเด็นตกแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิต” โดยพิจารณาจ่าย

(1) ค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย จำนวน 100,000 บาท

(2) ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท

(3) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน 40,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล

“หากท่านตกเป็นเป็นเหยื่ออาชญากรรม ถูกทำร้ายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย โดยการกระทำผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีสิทธิได้รับการเยียวยา”

โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) ส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือสอบถามได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77″

“เราพร้อมยืนเคียงข้าง “ผู้บริสุทธิ์” และจะไม่หยุดช่วยเหลือ เพื่อความยุติธรรม”