คุ้มครองสิทธิฯ ล่องเมืองตรัง ไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยชาวบ้านในงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 15 และยุติธรรมพบประชาชน”

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องนครา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 15 จ.ตรัง และยุติธรรมพบประชาชน” โดยมี นายไพบูรณ์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี นางวราภรณ์ เปล่งแสง ผู้ตรวจราชการคุมประพฤติ นายนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายปราโมทย์ ใจเย็น ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วม ซึ่งก่อนเข้างานมีการคัดกรองโควิด-19 อย่างเข้มงวด

สำหรับงานมหกรรมไกล่เกลี่ยฯ ในครั้งนี้ มีเป้าหมายประชาชนเข้าร่วมงาน 6,498 ราย ทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 815 ล้านบาทเศษ และมี กยศ. และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน จำนวน 5 แห่ง คือ

1. ธนาคารออมสิน

2.ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด

4. บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

5. และบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้ ได้มีพิธีมอบเงินเยียวยา จำนวน 10 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 731,400 บาท พิธีมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จำนวน 4 ศูนย์ และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้บทบาทภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน อีกด้วย