วธ.ประกาศตัวแทนประเทศไทยใน “การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๒” ( WAMSB World Championship 2022 )

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ประกาศรายชื่อตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๒ (WAMSB World Championship 2022) ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๒ (WAMSB World Championship 2022) ณ ประเทศไทย ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ในครั้งนี้ โดยมีกำหนดจัดการประกวดที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ ๑๔ , ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารกีฬานิมิบุตร และ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สนามบางกอกอารีนา

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า การที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประกวดในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีของเยาวชนไทยที่เล่นดนตรีสากลด้านวงโยธวาทิต จะมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับโลก อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทของประเทศไทยให้มีประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก

ทั้งนี้ มีตัวแทนประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดชิงแชมป์โลก ใน ๖ ประเภท ประกอบด้วย

๑) ประเภท Concert Band ได้แก่ –Division 1 จำนวน ๗ โรงเรียน World Division จำนวน ๑๑ โรงเรียน

๒) ประเภท Indoor Show Band ได้แก่ -Division 1 จำนวน ๒ โรงเรียน World Division จำนวน ๒ โรงเรียน

๓) ประเภท Marching Parade ได้แก่ –Division 1 จำนวน ๓ โรงเรียน Color Guard (World Division) จำนวน ๒ โรงเรียน Drumline Battle จำนวน ๔ โรงเรียน

๔) ประเภท Ensemble ได้แก่Brass Ensemble จำนวน ๔ โรงเรียน Woodwind Ensemble จำนวน ๘ โรงเรียน Mixed Ensemble จำนวน ๑๒ โรงเรียน Marching Percussion Ensemble จำนวน ๓ โรงเรียน

๕) ประเภท Solo (Winds Instrument) จำนวน ๒๔ คน ประเภท Solo (Drum or Multi-Percussion) จำนวน ๒ คน ประเภท Solo (Keyboard Percussion) จำนวน ๓ คน ประเภท Solo (Marching Percussion) จำนวน ๓ คน

๖) ประเภท Showcase (Concert Band) จำนวน ๔ โรงเรียน

รายชื่อตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขัน WAMSB 2022 ณ ประเทศไทย

ประเภท Concert Band (Division 1)

1.โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

2.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

3.วงดุริยางค์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

4.วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

5.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

6.วงดุริยางค์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

7.โรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม

ประเภท Concert Band (World Division)

1.โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

2.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (วง A)

3.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (วง S)

4.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

5.โรงเรียนหอวัง

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

8.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

9.โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

10.โรงเรียนสตรีวิทยา 2

11.วิทยาลัยนาฏศิลปะ

ประเภท Indoor Show Band (Division 1)

1.โรงเรียนวังเหนือวิทยา

2.โรงเรียนบุญวัฒนา

ประเภท Indoor Show Band (World Division)

1.โรงเรียนบ้านสันทราย

2.โรงเรียนประชามงคล

ประเภท Marching Parade (Division 1)

1.โรงเรียนศรีบุณยานนท์

2.โรงเรียนสิริรัตนาธร

3.โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ประเภท Color Guard (World Division)

1.โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

2.โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ประเภท Drumline Battle

1.โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

2.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

3.โรงเรียนสิริรัตนาธร

4.โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ประเภท Brass Ensemble

1.Bang-Khen Brass Ensemble

2.โรงเรียนเทพศิรินทร์

3.Ju-Nuer the Duet

4.สำโรง บราส ควินเตท

ประเภท Woodwind Ensemble

1.Ganesh Saxophone Ensemble

2.Balena Saxophone Quartet

3.โรงเรียนหอวัง

4.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

5.โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

6.Over-clock Saxophone Ensemble

7.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

8.Bagpipes Ensemble

ประเภท Mixed Ensemble

1.โรงเรียนหอวัง

2.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

3.โรงเรียนเทพศิรินทร์

4.โรงเรียนหอวัง

5.โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

6.ซีอาร์อาร์ยู บราส โปรเจค

7.โรงเรียนตากใบ

8.โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

9.วงดุริยางค์เครื่องลมโรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์

10.โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี

11.โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี

12.โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี

ประเภท Marching Percussion Ensemble

1.วงดุริยางค์กรุงเทพคริสเตียน เพอร์คัชชันอองซอมเบิล

2.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

3.โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

ประเภท Solo (Winds Instrument)

1.เด็กชาย ปรมัตถ์ แทนวันดี

2.นาย สหชัย พลับทอง

3.นางสาว ขวัญรัตน์ ไชยคำ

4.นาย พนา หลิวอำพัน

5.นางสาว พิมพ์ปวีณ์ อิริยาภิชาติ

6.เด็กหญิง รุ่งอรุณ แสงทอง

7.นาย ไกรสิทธิ์

8.นางสาว วรนิดฐา สืบสิงห์

9.นาย ทักษวรรษ วิเชียรเกื้อ

10.นางสาว สุจิตรา แซ่ตั้ง

11.นาย กิตติพัทธ์ ดอกไม้

12.นาย ศตพร เตียรัตน์

13.นางสาว ภิญญา เมธเศรษฐ

14.นางสาว สุนิศา สุทธิศักดิ์ภักดี

15.เด็กชาย ณภัทร บรรลือวงศ์

16.ธนกฤต ไทยบำรุง

17.นาย พลวิชญ์ ใจชน

18.นาย ชัยทัศ เชื่อมสุข

19.นางสาว อัญญารัตน์ สุวรรณสาร

20.นาย สุรชัย อุดมรักษ์

21.นาย ภูธเนศ เกียรติชนนท์

22.นาย รัฐรพี ศิริวัฒนกฤตย์

23.นาย อภิวิชญ์ พลสิทธิ์

24.นาย ธดากรณ์ ประภัสสร

ประเภท Solo (Drum or Multi-Percussion)

1.นางสาว ณัฐนันท์ คงแก้ว

2.นาย พีรพล เดชอุดม

ประเภท Solo (Keyboard Percussion)

1.นางสาว อรุณลักษณ์ อุทัยพยัคฆ์

2.นาย วสุพล ฐานถิร

3.นางสาว วราภรณ์ ต่วนเครือ

ประเภท Solo (Marching Percussion)

1.นาย เกริกไกร ชูเนียม

2.นาย ภูมิพัฒน์ วิญญาไชย

3.นาย ราเชนร์ ปาทาน

ประเภท Showcase (Concert Band)

1.โรงเรียนสุรนารีวิทยา

2. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (วง B)

3. วงซาลิมเมเนียนวินด์ออร์เคสตรา

4. โรงเรียนดาราวิทยาลัย

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมส่งกำลังแรงใจให้กับทีมและนักดนตรีเยาวชนที่เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๒ (WAMSB World Championship 2022) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย / ระหว่างวันที่ ๑๔ , ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารกีฬานิมิบุตร และ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สนามบางกอกอารีนา โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/DCP.culture หรือ Line @ วัฒนธรรม และ www.facebook.com/MarchingArtsInternational