ธอส.จับมือ อสป. ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวประมง

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ องค์การสะพานปลา

โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวประมง ทั้งการสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ ซึ่ง ธอส. จะเป็นผู้สร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีวินัยทางการเงินด้วยเครื่องมือ Financial Literacy Toolkit ให้ชาวประมง สามารถนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเอง ขณะที่ อสป. จะจัดทำความรู้ทางด้านประมง Fishery Literacy Toolkit เพื่อการพัฒนาอาชีพ เพิ่มคุณค่าจากการทำประมงให้มีมูลค่าสูงขึ้น พร้อมทั้งพัฒนา New Business Model ในการเพิ่มช่องทางการขายผ่าน E-Marketplace ขยายตลาด ขยายฐานลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารทะเล สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงได้มากขึ้น

พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ Ecosystem ของ New Business Model ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน เพื่อทำให้ชาวประมงได้มีบ้านเป็นของตนเอง ทั้งนี้ พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565