รมว.สุชาติ ชวนแรงงานเข้าคอร์สฝึกด้านดิจิทัล ฟรี!!!

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประกาศนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) ที่กำหนดเป้าหมายเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 และพัฒนาคนในประเทศให้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มตั้งแต่การทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยไม่ยึดติดกับสถานที่และเวลา เพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย

จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ ด้วยการฝึกอบรม Upskill และ Reskill ให้กับแรงงานในระบบการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานภาคเกษตรกรรม แรงงานใหม่ และผู้ว่างงาน ในการใช้ประโยชน์จาก Smart City เพื่อประกอบอาชีพ จำนวน 2,000 คน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal เช่น การทำธุรกรรมการเงินทางออนไลน์ การซื้อขายทางออนไลน์ เป็นต้น ส่งผลให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตประจำวันก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น จัดโครงการดังกล่าวโดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร Digital 14 สาขา ได้แก่

(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ

(2) การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้

(3) การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นสูง

(4) การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python

(5) การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นพื้นฐาน (OOP)

(6) การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน

(7) การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI)

(8) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI

(9) การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์

(10) การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์

(11) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

(12) การบริหารโครงการพัฒนาซอฟแวร์

(13) การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

(14) การวิเคราะห์ข้อมูลโดย Excel

ทุกหลักสูตรใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง เปิดรับสมัครช่วงเดือนมิถุนายน 2565 และเริ่มฝึกอบรมตั้งเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 ฝึกอบรมฟรีทั้งในรูปแบบของ Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยโปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Zoom Meeting Microsoft Teams และ Onsite ฝึกอบรมกับหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ Facebook: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล