ธ.ก.ส. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจเอกชนให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อันนำไปสู่การยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย

โดยในปีนี้ ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายชัพพ์ คงมนต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องนนทบุรี 1 สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี