คณะเทคนิคการแพทย์ มข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

รศ. ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า คณะเทคนิคการแพทย์ มข.ลงนามความร่วมมือกับ บริษัทเจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์และการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุ่งมั่นนำงานวิจัยบริการลงสู่ประชาชนอย่างเข้าถึงโดยใช้วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีออกสู่ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีความร่วมมือกับบริษัทเจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัดในโครงการขนาดเล็กมาระยะหนึ่งแล้วจนทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพในการทำงานร่วมกันจนนำมาสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในครั้งนี้

ทั้งนี้ สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU แบ่งออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้

1) เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของคณะเทคนิคการแพทย์

2) ร่วมกันศึกษาและวางแผนเพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของคณะเทคนิคการแพทย์

3) ร่วมขอทุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับสร้างและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของคณะเทคนิคการแพทย์

4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว

บริษัท เจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ โดยการขับเคลื่อนวัฒนธรรมเทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัลเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพดิจิทัล และในความร่วมมือครั้งนี้กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นการนำนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ทั้งบริการตรวจสุขภาพ กายภาพบำบัดและการประเมินอายุร่างกาย  ที่พัฒนาขึ้นโดยคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ไปใช้เพื่อสร้างความรับรู้ด้านสุขภาพ(Health awareness) เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพก่อนการเกิดโรค (Preventive health) อย่างมีประสิทธิภาพและนำความสุข(Happiness) และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Good quality of life) เมื่อมีอายุยืนมากขึ้น เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อไป ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญมากที่ช่วยรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน