บีแอลซีพี คว้ารางวัลภาคเอกชนผู้สนับสนุนป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

24 พฤษภาคม 2565 – นางสาวสินีนาฐ ขันธะบัลลัง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ (BLCP) เข้าร่วมงานป่าชุมชนแห่งชาติพร้อมรับมอบรางวัลทรงคุณค่า “ภาคเอกชนผู้สนับสนุนป่าชุมชนประจำปี 2565” ในฐานะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีฯ พร้อมให้เกียรติมอบรางวัล ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ให้ความสำคัญในการเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปอดให้แก่ชุมชนในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำป่าชุมชนบ้านภูดร-ห้วยมะหาด โครงการสร้างฝายชะลอน้ำป่าชุมชนบ้านเนินกระปรอก โครงการปลูกป่าเขาจอมแห โครงการปลูกป่าชุมชนบ้านเขาภูดรห้วยมะหาด โครงการปลูกป่าชุมชนบ้านมะเดื่อ โครงการปลูกป่าชุมชนแขมงคงมั่น โครงการรักษ์ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ โครงการเหล่านี้แสดงถึงพันธกิจที่เด่นชัดของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ที่มีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

BLCP ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะผืนป่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศ อีกทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals; SDGs)บีแอลซีพี ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน