พมจ.อยุธยา มอบเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 17 รายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการโดยดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 17 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 716,000 บาท ซึ่งจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารให้กับผู้กู้ยืมทั้งหมด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ซึ่งจากการมอบเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในครั้งนี้จะทำให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ มีรายได้ สามารถนำเงินทุนไปประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีรายได้ที่มั่นคงต่อไป

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/

IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya