จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบึงพระราม ศาลาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) โดยมีนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธาน บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการคัดสรรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย โดยเปิดให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมคัดสรรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย กลุ่มที่เข้าร่วมคัดสรรฯ เหล่านี้เมื่อได้รับการจัดระดับดาว ได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion: OPC) ระดับจังหวัด ขึ้น

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด จำนวน 158 ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือก POPULAR VOTE ที่คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด คัดเลือกจำนวน 5 ประเภท ประเภทละ 3 ผลิตภัณฑ์ รวม 15 ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอกรมพัฒนาชุมชน พิจารณาต่อไป

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/

IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya