ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ หารือร่วมรองรัฐมนตรีด้านการประมงและนโยบายทางทะเล กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมประมงนอร์เวย์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ หารือร่วมรองรัฐมนตรีด้านการประมงและนโยบายทางทะเล กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมประมงนอร์เวย์ พร้อมสนับสนุนในหลักการของปฏิญญาโคเปนเฮเกน และข้อริเริ่มความยุติธรรมสีน้ำเงิน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ วิดาร์ อุลริกเซน รองรัฐมนตรีด้านการประมงและนโยบายทางทะเล กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมประมงนอร์เวย์ และคณะ

โดยฝ่ายนอร์เวย์ ได้นำเสนอปฏิญญาโคเปนเฮเกน และข้อริเริ่มความยุติธรรมสีน้ำเงิน (Blue Justice Initiative) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมโลกในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการทำการประมง เช่น การฟอกเงิน การทำประมงผิดกฎหมาย การเลี่ยงภาษี การค้ามนุษย์ และได้เชิญชวนให้ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าประมงในลำดับต้น ๆ ของโลก สนับสนุนปฏิญญาโคเปนเฮเกนนี้ ซึ่งปัจจุบันมี 48 ประเทศทั่วโลกให้การสนับสนุน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนในหลักการ เนื่องจากเห็นว่าการเข้าร่วมจะทำให้ประเทศไทยมีเครือข่ายกับนานาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการต่อต้านอาชญากรรมผ่านการทำการประมง รวมทั้งการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการเสริมสร้างการทำประมงให้มีความยั่งยืน

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้ขอการสนับสนุนความเชี่ยวชาญจากนอร์เวย์ในการสำรวจทรัพยากรประมงและสมุทรศาสตร์บริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนล่าง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังนอกชายฝั่ง และฝ่ายไทยก็หวังว่าจะได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและดำเนินการร่วมกับ International Blue Justice Tracking Center ในการติดตามตำแหน่งและเส้นทางการเดินเรือ