24 พ.ค. “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” ทส. ยันจุดยืน!! รวมพลังพี่น้องป่าชุมชนร่วมดูแลรักษาป่า

ทส. รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชนให้ร่วมฟื้นฟู ดูแลรักษาป่า สร้างความมั่นคงทางฐานทรัพยากร สู่ความมั่งคั่งของชุมชนในระดับฐานราก ให้กินดีอยู่ดี มีรายได้มั่นคง มีเศรษฐกิจชุมชนที่ดี เพื่อความสุขของพี่น้องคนไทยทุกคน

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต เปิดเผยว่า ปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชปณิธานด้านการ สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางพระราชดำริฯ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ดิน น้ำ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และเพื่อให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน

การจัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศ ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาป่าชุมชนแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภูมิสังคม หรือวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย

ตลอดจนการจัดนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน หรือที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับป่าชุมชน เพื่อการมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) มากกว่า 30 บูธ นำเสนอให้กับประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมงานได้มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับชุมชนผู้ดูแลรักษาป่าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถมาร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายป่าชุมชน ชุมชนคนดูแลป่า โดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน เพื่อเป็นรายได้ให้กับชุมชน และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนคนดูแลป่า เพื่อให้ป่าไม้คงอยู่สำหรับเป็นปอดให้กับคนกรุงหรือคนเมือง

ดร.ยุทธพล กล่าวเพิ่มเติม ว่าต่อไปวันป่าชุมชนแห่งชาติ ในวันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี จะเป็นวันแห่งการรวมพลังของประชาชนชาวไทยจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายป่าชุมชนและพี่น้องป่าชุมชนทั่วประเทศ ได้ร่วมกันดูแลรักษาป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งและเพื่อส่งต่อมอบให้ลูกหลาน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนที่ดูแลรักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ชุมชนต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณภาคเอกชน ที่มีส่วนสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ที่ช่วยสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์ องค์ความรู้ อุปกรณ์ รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อป่าชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญและยั่งยืน อันเป็นผลดีต่อการบรรเทาปัญหาโลกร้อนไปพร้อมกับการเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของชุมชนตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และขอเชิญชวนให้พี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ร่วมกันดูแลรักษาและตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอดเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และการจัดนิทรรศการป่าชุมชนต้นแบบ แสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกิดจากป่าชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าชุมชน คนดูแลป่า โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และประชาชนผู้สนใจ

สำหรับในส่วนภูมิภาค ก็จะมีการจัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสาป่าชุมชน ในป่าชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การปลูกต้นไม้ การทำแนวป้องกันไฟ การทำฝาย ทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การลาดตระเวน การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน เป็นต้น