พิธีมอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นฯ และหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 59 ปี ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ มอบรางวัลแก่เกษตรกรดีเด่นฯ และหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 ในการนี้ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกองสำนัก/สำนักจากส่วนกลางและภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 2 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สำหรับหมอดินอาสาที่ได้รับการพิจารณารับรางวัลฯ ประจำปี 2565 จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 รับรางวัลเงินสดพร้อมโล่หมอดินอาสาดีเด่น ได้แก่

– นายบรรจง แสนยะมูล หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (รางวัลที่ 2) และรองชนะเลิศอันดับ 1 หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 รับรางวัลเงินสดพร้อมโล่รางวัลฯ ได้แก่

– นายสุด ลำภา หมอดินอาสาประจำตำบล จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (รางวัลที่ 3) และรองชนะเลิศอันดับ 2 หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 รับรางวัลเงินสดพร้อมโล่รางวัลฯ ได้แก่

– นายคัมภีร์ หงษ์คำ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์

หมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 รับโล่รางวัลฯ ได้แก่

– นายประเสริฐ สุอ้าย หมอดินอาสาประจำตำบล จังหวัดเชียงใหม่

– นายพรณรง ปั้นทอง หมอดินอาสาประจำตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ

– นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ หมอดินอาสาประจำตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี

– นายพิชิต ชูมณี หมอดินอาสาประจำตำบล จังหวัดกระบี่

– นางสาวศิริรัตน์ แต่แดงเพชร หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จังหวัดราชบุรี

– นายอังคาร สิงห์ลา หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ

– นายเสรี ฟูน้อย หมอดินอาสาประจำตำบล จังหวัดแพร่

– นางเกษร ทองคำ หมอดินอาสาประจำอำเภอ จังหวัดพัทลุง

– นายสุภาพ โนรีวงศ์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กำหนดรางวัลให้กับเกษตรกรดีเด่นฯ เป็นรางวัลเงินสดขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดสรรเป็นรางวัลเงินสดพร้อมโล่รางวัลฯ โดยมอบรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอีก 2 รางวัล และโล่รางวัลหมอดินอาสาดีเด่น กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 จำนวน 12 รางวัล นอกจากนี้ หมอดินอาสาที่ได้รับรางวัล จะได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในเขตรับผิดชอบ”

ทั้งนี้ หมอดินอาสา คือ เกษตรกรที่สนใจงานด้านการพัฒนาที่ดินและสมัครใจเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน รับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้ในการเกษตรและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนที่สนใจ รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่โดยการประสานระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา สำรวจข้อมูล สอบถามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่และแจ้งให้กรมพัฒนาที่ดินและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ