🌾ปลัด กษ. ประชุมร่วมกับ กรมการข้าว ติดตามความคืบหน้าความพร้อมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565🌾

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าว ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวของชาวนาไทย

และนอกเหนือจากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 5 และวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน ภายในงานทุกๆท่านจะได้พบกับนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายด้านข้าว อาทิ การจัดแสดงเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวสมัยใหม่แบบครบวงจร การจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวการฝึกอาชีพการอบรมขายสินค้าออนไลน์ ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริม

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า นอกเหนือจากการจัดงานในวันดังกล่าว กรมการข้าวยังได้จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในอีก 3 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 ภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 และภาคตะวันออกฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ในวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 เพื่อพี่น้องชาวนาและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้อย่างทั่วถึงทั่วทุกภูมิภาค