อว. ร่วมกับ ม.บูรพา จัดงาน CWIE DAY ครั้งใหญ่ รวมพลสุดยอดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีอีกงานหนึ่งที่ไม่ควรพลาด เพราะนอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับการแสดงผลงานและผู้ที่ได้รับรางวัลผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติแล้ว ยังได้รับฟังนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนในระดับประเทศของผู้บริหารระดับสูงของ อว. การบรรยายพิเศษและการเสวนาเกี่ยวกับ CWIE รวมทั้งพบปะผู้ประกอบการที่ร่วมจัด CWIE และเยี่ยมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ EEC Net

นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. เปิดเผยว่า “งาน CWIE DAY นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะสะท้อนภาพความเข้มแข็งของความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตร CWIE รวมทั้งเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน CWIE ในมิติและมุมมองที่แตกต่างกัน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา CWIE ของประเทศให้ต่อเนื่อง ก้าวหน้าและยั่งยืน โดยปีนี้เป็นการจัดงานภายใต้แนวคิด “CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/CWIEDay12 โดยสามารถลงทะเบียนร่วมงานฟรีได้ที่ http://cwieday12.buu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน หรือ CWIE DAY เป็นการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่ทั่วโลกยอมรับว่าสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการ โดยจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีในสถาบันอุดมศึกษา ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน จบออกมาเป็นบัณฑิตที่มีทั้งทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้ทั่วโลก

ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ อว. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบเน้นสมรรถนะของนักศึกษาในรูปแบบ CWIE โดยมีเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นกลไกขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ได้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทย ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาจัด CWIE เกือบ 100 แห่ง สามารถผลิตบัณฑิตสู่โลกของการทำงานจริงได้มากกว่า 79,000 คน มีสถานประกอบการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรจัด CWIE เกือบ 20,000 แห่ง

โดย อว. กำหนดเป้าหมายการเพิ่มนักศึกษา CWIE เป็น 2 เท่าหรือประมาณอีก 100,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2567 ในเชิงคุณภาพ การจัด CWIE สะท้อนให้เห็นว่า ไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตในประเทศเท่านั้น แต่ยังก้าวหน้าไปสู่มาตรฐานสากลผ่าน CWIE นานาชาติ อีกทั้งบัณฑิตที่จบหลักสูตร CWIE ส่วนใหญ่ได้งานทำเร็วกว่าหลักสูตรปกติ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิต CWIE และเข้าร่วมจัด CWIE มากขึ้นทุกปี นอกจากนี้ความรู้และประสบการณ์จาก CWIE ยังเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการตามเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศ

ด้าน รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี ม.บูรพา กล่าวว่า ในนามของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ขอขอบคุณที่ให้โอกาส ม.บูรพา ซึ่งเป็นแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 นี้ โดย ม.บูรพา ได้ร่วมกับสถาบันสมาชิกในเครือข่ายภาคตะวันออกอีก 9 แห่ง วางแผนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในทุกฝ่ายของการจัดงานเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ทั้งในที่ตั้งและผ่านรูปแบบออนไลน์ การจัดงานในครั้งนี้ คณะผู้จัดงานฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ต้นเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนในระดับประเทศ และภายหลังจากพิธีเปิดจะมีกิจกรรม CWIE ที่น่าสนใจเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษาพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวคิดของการจัดงานในครั้งนี้

ในส่วนของนิทรรศการงานครั้งนี้ จะมีการจัดแสดงผลสำเร็จของการดำเนินการหลักสูตร CWIE จาก 9 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาทั่วประเทศ การประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับรางวัล CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 และการแสดงแนวทางการบูรณาการหลักสูตร CWE และ EEC Model Type A เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา และสถานประการในพื้นที่ EEC ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถชมนิทรรศการได้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.บูรพา และเว็บไชต์ cwieday12.buu.ac.th ในรูปแบบ Virtual Tour 360 องศา เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์นิทรรศการ CWIE เสมือนจริง ไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ สำหรับผู้ร่วมงาน ณ ม.บูรพา ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องในวันที่ 7 มิถุนายน เป็นการศึกษาดูงานการจัดการหลักสูตร CWIE ณ สถานประกอบการในพื้นที่ EEC ประกอบด้วย 2 เส้นทาง คือ เส้นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ จังหวัดระยอง และ เส้นทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี