กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนการขนส่งในพื้นที่ เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน สร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี จ.ร้อยเอ็ด

กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนการขนส่งในพื้นที่ เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี จ.ร้อยเอ็ด ร่นระยะทาง 12 กิโลเมตร คืบหน้า 71 % คาดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2565 นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี เชื่อมระหว่างบ้านหัวโนน ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี กับบ้านวังยาว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบันผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 71 และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2565 นี้ โดยได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 150 เมตร ผิวทางกว้าง 9 เมตร รองรับ 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) พร้อมถนนต่อเชื่อมความยาวรวม 4,184 เมตร

ทั้งนี้ เมื่อสะพานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 12 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งยังสามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย