เลขาธิการ กศน. ชูยกระดับศักยภาพของประเทศ พัฒนาคนในทุกมิติ

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่าเป้าหมายของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เป็นแกนกลางให้สถานศึกษานำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนและประชาชนรับรู้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบัน กศน.ภาค ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ สำนักงาน กศน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) จึงมีนโยบายให้สถานศึกษามีหลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นแกนกลางและมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้เรียนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ยกระดับศักยภาพของประเทศ พัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว

เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจะดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้นั้น จำเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้รู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้ยังต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับการพัฒนาคนในแต่ละช่วงวัย ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาและสร้างสมดุลและรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน