รองผู้แทนทางการค้าสหรัฐฯ ชื่นชม รัฐบาลไทย ที่ดูแลผู้ใช้แรงงานช่วงโควิดเป็นอย่างดี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางซาร่าห์ เบียนคิ Ambassador Sarah Bianchi รองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (U.S.Trade Representative : USTR) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค และหารือข้อราชการประเด็นการดำเนินนโยบายช่วยเหลือแรงงานในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และการพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอฉบับที่ 87 และ 98

โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีความยินดีที่ได้ต้อนรับรองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาและคณะ ในโอกาสหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อหุ้นส่วนทางการค้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ ที่สำคัญในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้ขานรับนโยบายรัฐบาล ซึ่งท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยและสั่งการให้กระทรวงแรงงานดูแลแรงงานทุกคนเป็นอย่างดีทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ให้ได้รับการดูแลเทียบเท่าแรงงานไทยทุกประการ ด้วยมาตรการต่าง ๆ

อาทิ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การตรวจ รักษา และกระจายวัคซีนให้กับผู้ประกันตนเพื่อป้องกันโควิด-19 ในสถานที่ทำงาน ดำเนินโครงการ Factory Sandbok ตามหลักการเศรษฐศาสตร์ควบคู่สาธารณสุข เพื่อตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล และบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการป้องกันโควิด-19 ในสถานประกอบการ เพื่อให้รักษาการจ้างงานและอุตสาหกรรมสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งส่งผลให้ภาคส่งออกเติบโต

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานยังได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานนอกระบบให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกันทางสังคม ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านความเห็นผ่านจากคณะรัฐมนตรีแล้ว รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และการพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO

นางซาร่าห์ เบียนคิ Ambassador Sarah Bianchi รองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา ยังได้กล่าวชื่นชมนโยบายการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานของรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ดำเนินการได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นผลดีที่ไทยและสหรัฐฯ ในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าที่เป็นหุ้นส่วนมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นคู่ค้าที่สำคัญระหว่างกัน การหารือในวันนี้จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการให้กฎหมาย พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป