PEA ปลวกแดง ร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายนัคเรศ สุเรือง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและจิตอาสา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์”

โดยร่วมกันทำความสะอาดศาลาประชาคม เก็บกวาดขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืช ร่วมปลูกต้นไม้ และซ่อมแซมพื้นผิวจราจร บริเวณพื้นที่หมู่ 7 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ นายอำเภอปลวกแดง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าว: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง