พม. จับมือ ม.สวนดุสิต หนุนอาชีพบัตเลอร์ เป็น Soft Power สร้างโอกาสทำงานต่างประเทศ

วันที่ 19 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบัตเลอร์ (Butler) มืออาชีพ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและถุงมือบัตเลอร์ให้กับผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 20 คน โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน ณ ห้องกุมาริกา ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายจุติ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรบัตเลอร์ (Butler) เพื่อการประกอบอาชีพ เป็นการส่งเสริมอาชีพใหม่ๆ ที่เป็นอาชีพขาดแคลนซึ่งตลาดแรงงานมีความต้องการสูง และสามารถสร้างรายได้ดีอย่างมั่นคง โดยมีผู้ผ่านการอบรม 2 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 41 คน และปี 2565 กระทรวง พม. โดย สค. ได้ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบัตเลอร์ (Butler) มืออาชีพ เป็นการต่อยอดความรู้ เทคนิค และทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประกอบอาชีพในเส้นทางของบัตเลอร์ ได้แก่ Butler Mindset ความต้องการและความคาดหวังเพื่อการสร้างการบริการที่เหนือความคาดหมาย ขอบข่ายบัตเลอร์มืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกสู่มืออาชีพ มารยาทสังคมและการเข้าสังคมชั้นสูง อาหารและเครื่องดื่มและการบริการอาหารสำหรับชนชั้นสูง และการดูแล Luxury Brand ตลอดจนการดูแลเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย และเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับงานบัตเลอร์

ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้ที่เคยสมัครและเคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรบัตเลอร์ (Butler) เพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน 14 คน ประชาชนและบุคลากรด้านการบริการ จำนวน 6 คน โดยมีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น Partner ที่ดีและมีคุณภาพ ที่สนับสนุนการอบรมตั้งแต่การวางระบบวิชาในการเรียนการสอน การประสานเครือข่ายวิทยากรที่มีคุณภาพ การคัดสรรกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนความเอาใจใส่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเข้มงวดในการประเมินผล

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ เป็นวันแสดงผลสัมฤทธิ์ของนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างอาชีพใหม่ๆ ที่มีรายได้สูงและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งอาชีพบัตเลอร์ เราได้ทำเป็นมืออาชีพ และเป็นทูตของประเทศไทยในความเป็นไทย ซึ่งสอดคล้องกับ Soft Power คือมหาอำนาจทางวัฒนธรรมอันเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยที่จะสามารถสร้างรายได้และสร้างงานให้กับคนทั้งประเทศได้

ทั้งนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเราได้ทำงานกับทุกกระทรวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เป็นคนที่สามารถสร้างชื่อเสียง สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม อาชีพบัตเลอร์ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสการทำงานต่างประเทศ และโอกาสของประเทศไทยที่เป็นประเทศที่น่าอยู่ให้ชาวต่างชาติอยากมาใช้ชีวิตเกษียณ

ดังนั้น จะเป็นการสอดรับและสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจนี้ให้ดำเนินไปได้อย่างดี อีกทั้งเป็นการสร้างความยั่งยืนในเรื่องของ Soft Power ด้วยมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ

########